Over de kunst van het stilstaan bij wat jou beweegt …

Privacy verklaring

De Werken aan Veerkracht trainingspraktijk Heartmate is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Heartmate, in de persoon van Bert Hofstra, garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle haar cliënten. Dat betekent dat ik ook van mijn samenwerkingspartners maximale inspanningen verlang bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder lees je welke persoonsgegevens ik verwerk, wat ik met deze persoonsgegevens doe, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. Daarnaast houd ik een Register van verwerkingsactiviteiten bij. Dit register kunt u te allen tijde opvragen en inzien.

Heartmate verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Heartmate verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van u:
• NAW-gegevens, zoals naam, adres en woonplaats
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum

Heartmate verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Heartmate verwerkt persoonsgegevens, omdat Heartmate hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening

Heartmate vraagt altijd toestemming aan de ouders i.v.m. het registreren van persoonsgegevens tot de leeftijd van 18 jaar. Deze gegevens plus de nodige handtekeningen worden opgenomen in een behandelovereenkomst. Deze toestemming kan en mag te allen tijde weer worden ingetrokken.

Heartmate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Heartmate zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

In het kader van haar dienstverlening kan Heartmate persoonsgegevens uitwisselen. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Heartmate aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Met bedrijven die ons ondersteuning bieden bijv. op het gebied van financiën, web beheer, etc. sluiten we een verwerkersovereenkomst af zodat ook hier de privacy goed gewaarborgd is.

Heartmate zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Heartmate verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Heartmate blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een eigen server.

Heartmate wisselt geen persoonsgegevens uit met Google analytics, Linkedin, Facebook en Twitter.

Op de website worden geen cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Heartmate passende beveiligingsmaatregelen genomen. Denk hierbij aan een actuele virusscanner ten behoeve van de systemen en een afdoende beveiliging van de website, afdoende opslag op een veilige harde schijf waar regelmatig een back up van gedraaid wordt. Er wordt geen informatie in de Cloud geplaatst. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons nemen.

U heeft het recht om Heartmate een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Heartmate verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: [email protected]

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Heartmate, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright © 2024 Heartmate – Bert Hofstra
Ontwerp en techniek Thijs Wijnmaalen